Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Zamknij” na dole tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zamknij

          Dzisiaj jest 19.02.2019
Strona głównaRekrutacjaKontaktLinkiBiuletyn Informacji Publicznej


Regulamin rekrutacji uczniów do klas I

w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego w Katowicach
w roku szkolnym 2018/2019

    Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

    § 1 Informacje ogólne
 1. O przyjęcie do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży na podbudowie gimnazjum mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
  • legitymują się świadectwem ukończenia gimnazjum
  • spełniają wymagania zdrowotne określone dla danego zawodu
 2. Planowane oddziały:
  1. technikum
   • technik weterynarii – 1,5 oddziału; przedmioty rozszerzone: chemia i biologia
   • technik technologii żywności – 0,5 oddziału; przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski
  2. branżowa szkoła I stopnia – 1 oddział
   • cukiernik
   • piekarz
   • wędliniarz
 3. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w p.1 i 2 na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w systemie elektronicznym, w którym kandydat wybiera nie więcej niż trzy szkoły określając tzw. listę preferencji. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.
 5. Zasady rekrutacji kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą, regulują odrębne przepisy. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

    § 2 Kryteria przyjęć.
 1. O przyjęciu kandydata decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
  1. Wynik egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  2. Suma punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum
  3. Suma punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 200.
 3. Zasady punktacji:
  1. Za wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punktów (tj. 50% ogólnej ilości punktów)
   Wynik przedstawiony w procentach z:
   • język a polskiego
   • historii i wiedzy o społeczeństwie
   • matematyki
   • przedmiotów przyrodniczych
   • języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
    mnoży się przez 0,2
  2. Za oceny końcowe uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punktów zgodnie z poniższymi zasadami:

Przedmiot
Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
Język polski
Dopuszczający – 2 punktów
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący - 18 punktów
18 punktów
Język obcy
Dopuszczający – 2 punktów
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący - 18 punktów
18 punktów
Matematyka
Dopuszczający – 2 punktów
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący - 18 punktów
18 punktów
Chemia lub biologia
Przedmiot punktowany wyżej
Dopuszczający – 2 punktów
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący - 18 punktów
18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
7 punktów
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum *
18 punktów
Stałe zaangażowanie się prace społeczną , w tym na rzecz środowiska szkolnego
wymienione na śwaidectwie ukończenia gimnazjum
3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkową liczbę punktów za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki , geografii i języka obcego nowożytnego zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z dnia z dnia 14 marca 2017 r.

   4.  Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
   5.  Limit miejsc w klasach Technikum Nr 10 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 7 wynosi 34/oddział.

     * Sposób punktowania szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum określa rozporządzenie ministra edukacji z dnia 14 marca 2017 r.

    § 3 Preferencje
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez kuratorów oświaty są przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 2 pkt.4 przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, za spełnienie każdego można uzyskać 1 pkt
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    § 4 Dokumenty
 1. Wniosek o przyjęcie, wydrukowany z systemu slaskie.edu.com.pl, podpisany przez kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów) składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru
 2. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
  1. zaświadczenie, jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
  2. w przypadku spełnienia kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia - opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  3. w przypadku branżowej szkoły I stopnia umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2018 r.
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 p.2
 3. Wniosek o przyjęcie uzupełnia się o:
  1. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzoną za zgodność przez gimnazjum
  2. kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzoną za zgodność przez gimnazjum
 4. Przy potwierdzaniu woli podjęcia nauki w szkole składa się następujące dokumenty:
  1. oryginał świadectwa
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. 2 podpisane zdjęcia
  4. kartę zdrowia z gimnazjum
 5. Szkoła wydaje zakwalifikowanym kandydatom skierowanie na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły. Przed podjęciem nauki jest on zobowiązany poddać się tym badaniom.

    § 5 Szkolna Komisja Rekrutacyjna
 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły (minimum 3 osoby – nauczyciele szkoły), a także wyznacza jej Przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Komisja:
  1. podaje informacje o warunkach rekrutacji
  2. zapoznaje się z dokumentacją składaną przez kandydata
  3. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie
  4. ustala i ogłasza listy uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do technikum i branżowej szkoły I sopnia oraz listę kandydatów niezakwalifikowa nych i nieprzyjętych do szkoły, listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
 3. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.

    § 6 Ogłoszenie wyników rekrutacji
 1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia zostaną wywieszone w gablotach szkoły w terminie zgodnym z organizacją rekrutacji w danym roku szkolnym ustaloną przez Kuratora Oświaty.
 2. Po ogłoszeniu list, o których mowa w p.1. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany, w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty, potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole i złożyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Brak złożenia odpowiednich dokumentów jest jednoznaczny z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole.
 3. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do technikum i branżowej szkoły I stopnia zostaną wywieszone w gablotach szkoły, wraz z informacją o ewentualnej liczbie wolnych miejsc w terminie zgodnym z organizacją rekrutacji w danym roku szkolnym ustaloną przez Kuratora Oświaty.

    § 7 Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w p. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w p.3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Strona główna    Góra strony


Copyright © 2005-2018 RaV&sandrac